Politika kvality

Politika kvality je základním dokumentem systému managementu kvality. Vychází z poslání a hodnot společnosti a rovněž ze strategických záměrů, zahrnujících zájmy vlastníků a střednědobé záměry managementu společnosti.

Politika kvality stanovuje základní rámec pro realizaci cílů kvality, při uspokojování požadavků a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran a směřuje společnost k trvalému zvyšování efektivnosti a účinnosti všech procesů a činností.

Politika kvality je založena na těchto základních principech:

Partnerství se zákazníky a dodavateli

Partnerstvím se zákazníky, založeném na cílené spolupráci a individuálním přístupu k plnění potřeb a očekávání stávajících i nových zákazníků, vytváříme podmínky pro další rozvoj a růst společnosti.

V oblasti marketingu a obchodní politiky se zaměřujeme na získání nových zákazníků a rozšíření odbytových možností.

V partnerství s dodavateli spatřujeme jednu z hlavních možností, jak dlouhodobě zvyšovat kvalitu našich produktů, naplňovat potřeby a očekávání našich zákazníků a zvyšovat jejich spokojenost. Vztahy s dodavateli budujeme na základě výhodné spolupráce s využitím oboustranně výhodných řešení.

Vztah se zaměstnanci

Tým spolehlivých, odborně zdatných a spokojených zaměstnanců představuje základní bohatství firmy, o které trvale pečujeme. Vhodnými nástroji podporujeme růst vzdělanosti a rozvoj týmové práce, realizujeme opatření ke zlepšení bezpečnostních, hygienických a ergonomických dispozic pracovišť. Pravidelně hodnotíme spokojenost, iniciativu a výkonnost zaměstnanců, aktivně přistupujeme k osobní motivaci každého zaměstnance a jeho zainteresovanosti na dosahovaných výsledcích společnosti.

Systém řízení firmy

Při správě a řízení společnosti se řídíme strategickými záměry vlastníků společnosti, aplikujeme firemní postupy a plníme požadavky legislativních a zákonných předpisů, požadavky procesních a výrobkových norem spjatých s předmětem podnikání společnosti.

Plánovací a řídící aktivity máme založeny na důsledné analýze informací a údajů s využitím výpočetní techniky a software.

Řídící aktivity vedení společnosti jsou prioritně zaměřeny na plněné plánovaných hospodářských, finančních a jiných plánů.

Vedení firmy vytváří a poskytuje potřebné zdroje pro rozvoj společnosti včetně systému managementu jakosti.

Zlepšování firemních procesů a činností

Vedením společnosti je trvale monitorována a řízena efektivnost a účinnost všech procesů. Hlavní aktivity jsou směřovány do snižování nákladů všech kategorií, plnění požadavků na kvalitu procesů a kvalitu výrobků a jejich trvalé zlepšování. Principy trvalého zlepšování jsou založeny na užití modelu PDCA (Plánuj – Vykonej – Zkontroluj – Reaguj).

Iniciativní přístup k vývoji nových produktů a inovaci stávajících výrobku je nosnou aktivitou pro zajištění trvalého růstu a rozvoje společnosti a posilování její konkurenceschopnosti na trhu. Při vývoji nových výrobků důsledně aplikujeme procesní přístup.

Kvalitu procesů a výrobku garantujeme zákazníkům formou systémových, svařovacích, produktových certifikátů a oprávnění a uceleným systémem záznamů jakosti.

Ochrana pracovního a životního prostředí je nedílným prvkem peče o zdravé prostředí firmy.

Oboustranným systémem sdílení informací zabezpečujeme otevřenou interní komunikaci mezi zaměstnanci a vedením společnosti.

Vedení společnosti se zavazuje:

 •   trvale přezkoumávat vhodnost, efektivnost a přiměřenost systému managementu kvality,
 •   rozpracovávat politiku kvality do cílů kvality a navazujících úkolů,
 •   řídit své procesy v souladu s platnou legislativou, požadavky technických předpisů a norem na výrobky,
 •   vyhodnocovat efektivnost procesů, realizovat nápravná a preventivní opatření pro realizaci strategie společnosti
 •   naplňovat politiku kvality a dosahovat cílů kvality,
 •   vytvářet a poskytovat zdroje pro zajištění funkčnosti systému managementu kvality a jeho dalšího rozvoje,
 •   hodnotit výkonnost pracovníků a účinně je motivovat pro dosahování co nejlepších výsledků společnosti,
 •   inovovat a rozšiřovat výrobkové portfolio společnosti, vyvíjet výrobky s vysokou přidanou hodnotou,
 •   řádně pečovat o ochranu pracovního i životního prostředí a trvale snižovat ekologickou zátěž životního prostředí,
 •   být vždy transparentní vůči zákazníkům, vlastníkům a pracovníkům společnosti

Realizace strategických záměrů, politiky kvality, cílů kvality a plánovaných hospodářských výsledků společnosti vyžaduje aktivní účast všech pracovníků společnosti.

Vedení společnosti od svých pracovníků očekává, že:

 •   budou dodržovat požadavky systému managementu kvality, zásady bezpečnosti a hygieny práce
 •   budou dodržovat požadavky pracovně právních předpisů,
 •   budou zaujímat odpovědný přístup k plnění všech uložených úkolů,
 •   budou mít vysokou osobní odpovědnost za kvalitu vlastní práce,
 •   budou aktivně přistupovat k procesu vzdělávání, zlepšování osobních dovedností a schopností,
 •   budou aktivně vstupovat do procesu trvalého zlepšování procesů, činností a kvality výrobků,
 •   budou vytvářet na všech pracovištích dobré pracovní a mezilidské vztahy.